Magtanvendelse

Platangården er en åben institution. Som åben institution er vi omfattet af Bekendtgørelse 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (i daglig tale magtanvendelsescirkulæret).

Dette cirkulære giver os lov til i ganske særlige tilfælde, og når alle andre muligheder er udtømt, at gribe ind med magt. Alle vores medarbejdere er uddannet til at undgå, at der opstår konfliktsituationer og nedtrappe konflikter, når de opstår. Men der kan opstå situationer - når den unge akut er til fare for sig selv eller andre - hvor en magtanvendelse kan være nødvendig. Sker det, er vi forpligtede til at indberette hændelsen til den anbringende kommune og Socialtilsynet, som vurderer, om magtanvendelsen har været tilladt eller ej. Desuden vil forældremyndighedsindehavere altid blive orienteret om situationen.

Er den unge over 18 år har Platangården ikke særlig tilladelse til at gribe ind med fysisk magt for at forhindre uhensigtsmæssig adfærd. Her er vi underlagt straffelovens bestemmelser om hhv. nødret og nødværge, ligesom resten af samfundet.