Resultatdokumentation

Indsatserne på Platangården tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt kvalitetsstandarder i den Danske Kvalitetsmodel. Fælles for de to kvalitetsmodeller er, at de både definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation, for at sikre gennemsigtighed til gavn for brugeren, de pårørende, medarbejderne og myndighederne.

Den individuelle plan

Som udgangspunkt er alle indsatser individuelt tilrettelagt. Med den kommunale handleplan som rettesnor, arbejder vi ift. hver enkelt ung målrettet med netop deres udvikling. Umiddelbart efter indskrivning udarbejdes en individuel plan i tæt samarbejde med den enkelte unge og måske dennes netværk. I den individuelle plan opstilles mål og delmål for indsatsen, som refererer såvel til den kommunale handleplan, og som samtidig skal give mening for den unge. Den individuelle plan fastholdes i Sensum One, hvor det ligeledes beskrives, hvad den konkrete indsats er og hvilken metode, der kommer til anvendelse i arbejdet med de respektive mål og delmål.

Arbejdet med mål og delmål foregår integreret i det daglige samarbejde mellem den unge og personalet.

Dokumentation og monitorering

Progressionen i indsatsen og den unges udvikling dokumenteres løbende i Sensum One, dels vha. journalnotater under de respektive mål og delmål, dels ved hjælp af indikatormodulet i Bosted. Indikatormodulet giver mulighed for at måle på den enkeltes udvikling og støttebehov i forhold til mål og delmål med udgangspunkt i hhv. VUM eller ICS indikatorerne[1]. Desuden kan den enkeltes udvikling fremstilles i form af en graf.

Evaluering af indsatsen

Indsatsen ift. arbejdet med mål og delmål evalueres løbende, både i det daglige og med regelmæssige intervaller på teammøder. De unge deltager som udgangspunkt i alle teammøder og evalueringer, og vi opfordrer løbende de unge til at invitere vigtige personer fra netværket til også at deltage i det formelle samarbejde på teammøderne. Resultatet af evaluering af indsatsen fastholdes i Sensum One, og indsatsens samlede resultater sammenfattes i statusrapporten til den anbringende myndighed.

Kvalitetsovervågning

Platangårdens arbejde ift. kvalitetsmodellerne monitoreres løbende i forbindelse med Socialtilsynets tilsyn, regelmæssige interne og eksterne evalueringer af arbejdet med den Danske kvalitetsmodels standarder samt årlige driftsherretilsyn, som gennemføres af Region Sjællands socialafdeling.

 

[1] ICS indikatorerne anvendes ift. unge under 18 år og omfatter: Sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd, familieforhold/familierelationer, indflydelse på eget liv, kommunikation. VUM indikatorerne anvendes ift. unge over 18 år og omfatter: Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet, samfundsliv, indflydelse på eget liv, omgivelser.