LKT - Nedbringelse af tvang i psykiatrien

28. november 2022

3 medarbejdere (1 socialrådgiver, 2 teamkoordinatorer) fra Platangården deltager siden november 2021 i et flerårigt tværregional projekt, som har til formål at nedbringe tvang i børne- og ungepsykiatrien (fx tvangsindlæggelser, tvangsmedicinering) gennem et styrket tværsektoriel samarbejde med patienten i centrum.

Platangårdens ledelse har i de seneste år allerede taget selv initiativ til etablering af forskellige samarbejdsfora med psykiatrien (og somatikken) for at styrke det tværsektorielle samarbejde til gavn for de unge, og bakker varmt op om deltagelsen i LKT-projektet. Derudover har vi i de seneste år haft særligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, hvilket bl.a. kommer til udtryk i et generel meget lavt niveau af magtanvendelser, som også Socialtilsynet har bemærket i flere tilsynssrapporter. Den seneste interne opgørelse viser således af der i perioden 1.1.2022 - 10.11.2022 kun har været 4 magtanvendelser, som primært handlede om at forhindre unge at gøre skade på sig selv.

Projektets målgruppe

Målgruppen for LKT-projektet er unge under 18 år og helt ned til 12 år, som enten er anbragt på døgntilbud eller som tidligere har været udsat for tvang eller magtanvendelser i henhold til Psykiatri- eller Forældreansvarsloven. Derudover omfatter målgruppen unge i samme aldersgruppe, hvor relevante indsatser enten ikke fører til en forbedring eller til en forværring af den unges situation samt unge med sværere psykiske udfordringer, herunder svære former for selvskade og selvmordsadfærd.

Organisering

Arbejdet foregå i et forbedringsteam, som er dannet på hhv. Platangården og 2 psykiatriske afdelinger i Roskilde (U1 og Bakkehuset). Teamet arbejder med tiltag til nedbringelse af tvang i psykiatrien og magtanvendelser på Platangården.

Projektets målsætning

De centrale metodiske elementer (Drivere) udgør udarbejdelse af Trygheds- og Forebyggelsesplaner samt afholdelse af Netværksmøder, der samlet skal fungere som en ramme for deling af den vigtige viden, der findes hos patienten og de pårørende, i psykiatrien og på tværs af sektorer. Planen skal være rammesættende for et patientinddragende og tværsektorielt samarbejde, med forudsigelige aftaler, hvor alle relevante parter har ejerskab og involveres - og hvor patienten og de pårørende (som medbestemmende part) oplever netværksmøderne, som et trygt og mulighedsskabende råderum.

Der er opstillet en række Resultat-, følge- og procesindikatorer for projektet. I forhold til resultatindikatorer skal antal af personer, der tvangsindlægges/antal tvangsindlæggelser reduceres med 10% for de deltagende enheder med udgangen af 30. september 2023.

I forhold til følgeindikatorer skal man kunne konstatere en reduktion af personer, der berøres af tvang/antal tvangshændelser samt personer, der berøres af magtanvendelser/antal af magtanvendelse for de deltagende enheder.

I forhold til Procesindikatorer skal der udarbejdes Trygheds- og Forebyggelsesplaner for målgruppen. Udarbejdelsen af Trygheds- og Forebyggelsesplaner er den eneste obligatoriske procesindikator i LKT projektet for Børne- og ungepsykiatrien, og målet er, at:

  • Der ses en stigning i antal børn og unge i målgruppen, der får udarbejdet en Trygheds- og forebyggelsesplan

Derudover er der opstillet 3 frivillige procesindikatorer, som de deltagende teams kan vælge at lade indgå i forbedringsarbejdet, hvis de anser det som givende:

  • Mindst 90 % af børn og unge med en Trygheds- og forebyggelsesplan har deltaget i et netværksmøde (mindst 1 x årligt)
  • Mindst 90 % af Trygheds- og forebyggelsesplanerne er revurderet mindst 1 x årligt
  • Der afholdes netværksmøde for mindst 90 % af de unge, der overgår fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien, hvor eksisterende Trygheds- og forebyggelsesplan konverteres til en udskrivningsaftale eller en koordinationsplan

Projektets status

Projektet har nu været i gang i et år, og en af Platangårdens repræsentanter fortæller, at det generel har været positiv at skabe fælles viden om og forståelse for de deltagende sektorers respektive rammebetingelser, tilgange og metoder. På den anden side har projektet været udfordret af, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Trygheds- og Forebyggelsesplaner for unge under 18 år, skal indhentes samtykkeerklæringer fra de pårørende, hver gang der sker ændringer i planenerne - hvilket sker forholdsvis hyppigt.

Yderlige informationer kan findes her: Projektbeskrivelse for LKT Tvang