Indsats

Intern undervisning er fællesbetegnelsen for et aktivt undervisningsmiljø med udstrakt fleksibilitet og mulighed for at sammensætte særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Vi samarbejder tæt med den unge og den relevante UU-vejleder. Formålet er at skabe meningsfuld læring, for på sigt at  styrke den unges mulighed for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

De interne undervisningsforløb retter sig mod Platangårdens generelle målgruppe. I undervisningen er hovedfokus udvikling af sociale og personlige kompetencer, fordi vi ved, at dette er vejen til at styrke evnen til udvikling af de faglige kompetencer.

  • Undervisningen fra folkeskolen kan genopfriskes eller suppleres, evt. med henblik på folkeskolens afgangsprøve
  • Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i den unges ressourcer og interesser, og foregår individuelt eller i mindre grupper.
  • Der arrangeres fleksible praktikforløb som en integreret del af undervisningen

Man kan være tilknyttet den interne undervisning hvis man:

  • Er under 18 år, og ikke længere er undervisningspligtig eller afventer et formelt undervisningstilbud (Servicelovens § 52)
  • Er over 18 år og henvist fra jobcenteret efter LAB loven
  • Er over 18 år og henvist efter Servicelovens § 102, § 103 (beskyttet beskæftigelse) eller § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

De fleste unge indskrives i kombination med et døgntilbud, men det er også muligt at bo selvstændigt eller i anden boform.

Uddybende beskrivelser af Platangårdens kerneopgave, faglige tilgang og metode kan læses under de enkelte links.

Systematiske indsatser og resultatdokumentation

Platangårdens rehabiliterende indsatser tager afsæt i Socialtilsynets kvalitetstemaer samt den Danske Kvalitetsmodels kvalitetsstandarder, som definerer fokusområder for den sociale indsats og opstiller kriterier for en systematisk resultatdokumentation.