Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst

3. juni 2020

Platangården har i slutning af maj måned modtaget den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst. Tilsynet blev afholdt den 28. og 30. januar i Platangårdens døgnboliger og individuelle tilbud, og tilsynet havde i løbet af de to dage et særlig fokus på kvalitetstemaerne Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer.

Helt overordnet bibeholder vi de forholdsvis høje vurderinger fra de foregående år, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for og også lidt stolte af. I den samlede vurdering af Platangården heder det bl.a.:

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Platangårdens Ungdomscenter. Socialtilsynet kan konstatere, at Platangårdens målgruppe generelt er udfordret i forhold til sociale kompetencer, men at der arbejdes med den enkeltes forcer og svagheder, for at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed, inden for den enkeltes udviklingsmuligheder. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.

Også i forhold til den konkrete vurdering af de enkelte temaer dominerer tilsynets positive bemærkninger:

Temaet Uddannelse og beskæftigelse få en samlet bedømmelse på 4, som begrundes på følgende måde:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte unge, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører, i høj grad prioriterer de unges inklusion med det omgivende samfund og at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på de unges mål i forhold til beskæftigelse /uddannelse eller andet indhold i hverdagen.

Temaet Selvstændighed og relationer få en samlet bedømmelse på 4,5 med følgende begrundelse:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad har opmærksomhed på de unges selvstændighed, at tilbuddet i meget høj grad støtter de unge i deres relationer og sociale kompetencer, at tilbuddet i høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet samt at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger.

Temaet Målgruppe, metode og resultater opnå en samlet score på 4,8 og følgende samlede vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder, at tilbuddet i meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, at tilgange og metoder i meget høj grad er forankret i praksis samt at de unge i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte unge, dokumenterer og følger op herpå, at de unges mål i meget høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune samt at tilbuddet i høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

Temaet Sundhed og trivsel få en samlet score på 4,92 med afsæt i følgende vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel og at de unge i høj grad trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet, at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på tilbuddets systematik omkring at sikre opdateret viden i den samlede personalegruppe i forhold til forebyggelse af magtanvendelser og vold og overgreb.  

Temaet Organisation og ledelse opnå en samlet score på 4,85 og følgende vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse og at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling, og at ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet vurderer desuden, at ledelsen i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne.

Teamet Kompetencer opnå en samlet score på 4,5 med afsæt i følgende vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenters medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer og at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Det sidste kvalitetstema Fysiske rammer opnå en samlet score på 4,3 og følgende vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen, at de fysiske rammer i høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed, at de fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv og at værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte og hjemlige.