Positiv tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst

1. juni 2020

Platangården har i slutning af maj måned modtaget den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst. Tilsynet blev afholdt den 28. og 30. januar i Platangårdens døgnboliger og individuelle tilbud, og tilsynet havde i løbet af de to dage et særlig fokus på kvalitetstemaerne Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer.

Helt overordnet bibeholder vi de forholdsvis høje vurderinger fra de foregående år, som vi godt kan være rigtig stolte af.

I den samlede vurdering hæfter Socialtilsynet sig ved, at Platangården ”i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Platangårdens Ungdomscenter. Socialtilsynet kan konstatere, at Platangårdens målgruppe generelt er udfordret i forhold til sociale kompetencer, men at der arbejdes med den enkeltes forcer og svagheder, for at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed, inden for den enkeltes udviklingsmuligheder. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen. ”

I forhold til kvalitetstemaet Uddannelse og beskæftigelse vurderer Socialtilsynet, at Platangården:

 • I høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse/ uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte unge
 • I meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører
 • I høj grad prioriterer de unges inklusion med det omgivende samfund
 • I meget høj grad dokumenterer og følger op på de unges mål i forhold til beskæftigelse/uddannelse eller andet indhold i hverdagen

I forhold til kvalitetstemaet Selvstændighed og relationer vurderer Socialtilsynet, at Platangården:

 • I meget høj grad har opmærksomhed på de unges selvstændighed
 • I meget høj grad støtter de unge i deres relationer og sociale kompetencer
 • I høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet
 • I meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger

I forhold til kvalitetstemaet Målgrupper, metoder og resultater vurderer Socialtilsynet, at Platangården:

 • I meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder
 • I meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange
 • At tilgange og metoder i meget høj grad er forankret i praksis
 • At de unge i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange
 • I høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte unge, dokumenterer og følger op herpå
 • At de unges mål i meget høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune
 • I høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats

I forhold til kvalitetstemaet Sundhed og trivsel vurderer Socialtilsynet, at:

 • De unge i høj grad trives i tilbuddet
 • Tilbuddet i høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet
 • Tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov
 • Tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser
 • Tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb

I forhold til kvalitetstemaet Organisation og ledelse vurderer Socialtilsynet, at:

 • Tilbuddet i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse
 • At tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet
 • Ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling
 • At ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer
 • At ledelsen i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne

I forhold til kvalitetstemaet Kompetencer vurderer Socialtilsynet, at:

 • Platangårdens Ungdomscenters medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer
 • Tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer
 • Medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed

I forhold til kvalitetstemaet Fysiske rammer vurderer Socialtilsynet, at:

 • De fysiske rammer på Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen
 • De fysiske rammer i høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed
 • De fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv.
 • Socialtilsynet vurderer, at værelser/lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte og hjemlige